Skriv i fagene
Dansk

Skrivemetro  >  Skriv i fagene  > Dansk > Opgave- og eksamensgenrer > Litterær artikel

 Index   -   Forside

Hvad er en litterær artikel?

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Opgaven kommer derfor til at bestå at tre hoveddele:

  • En analyse af teksten

  • En fortolkning af teksten

  • En perspektivering af teksten

I den litterære artikel formidler du din forståelse af den skønlitterære tekst. Du kommer med påstande om tekstens formål og betydning, og det gør du gennem tekstcitater og analytisk velbegrundede iagttagelser. Den gode analyse og fortolkning er derfor en velstrukturereret og veldokumenteret gennemgang af teksten.  I opgaveformuleringen vil der være et fokus for analysen. Det skal indgå med en vis vægt (dog skal du ikke kun fokusere på det nævnte). Hvis opgaven inddrager to tekster, skal du enten foretage en sammenlignende analyse og fortolkning, eller også skal den ene tekst analyseres og fortolkes, mens den anden inddrages i en perspektivering.

Tip! Husk at det kaldes en ”artikel”. Derfor skal du skrive formidlende, levende, interessant og vedkommende.

 

Eksempler på gode litterære artikler:

 

Den litterære artikels byggeklodser

 

Hvad indeholder afsnittet?

Typiske formuleringer

Undgå

Indledning

( ¼  – ½ side)

I indledningen skal du præsentere dit fokus for analysen og derigennem også det centrale tema, du ser i teksten. Du viser dermed vinklen på din analyse og fortolkning og vækker læserens interesse for at læse videre.

 

Start gerne med en generel indledning til temaet, og vent lidt med at præsentere teksten. Kommenter evt. på den litteratuhistoriske periode, genren eller et centralt citat fra teksten.

 

I slutningen af indledningen (eller i starten af det følgende afsnit) præsenteres materialet fuldt ud med forfatter, titel (evt. titel på værket teksten er taget fra), udgivelsesår og genren (novelle, kortprosa, uddrag af roman, digt…)

 

Undgå at skrive, hvad du vil gøre (f.eks.: jeg vil i denne stil lave en analyse af teksten. Derefter vil jeg lave en fortolkning…). Gå ud fra at din læser kender opgaveformuleringen.

Analyse

( 1 ½ - 2 sider)

Analysen skal bruges som springbræt til din senere fortolkning. Koncentrer dig derfor om analytiske pointer, der giver mening i forhold til din fortolkning og vælg få, veltilskårne citater.

 

Det vigtigste i en litterær analyse er, at du laver en velbegrundet analyse, der tager udgangspunkt i teksten og holder det fokus, opgaven angiver. Derfor skal du finde belæg i teksten for din analyse, dvs. tekstcitater. Du skal ikke begrunde alle dine analytiske pointer med citater, men brug få velvalgte citater til de mest centrale pointer. Ethvert citat skal ledsages af en kommentar, hvor du fortæller, hvad der er værd at lægge mærke til.

 

I en analyse kunne du komme ind på:

Komposition / ordvalg (er ordvalget særligt, eller bruges en bestemt ordklasse måske meget) / personkarakteristik (hvordan handler og taler personerne i teksten, hvilke værdier har de forskellige personer, og er der nogle spændende indbyrdes forhold) / tiden i teksten (hvor lang tid strækker den sig over, og springes der måske i tid? Med hvilken virkning?) / fortælleteknik (f.eks. synsvinkel, showing/telling) / generelle modsætninger i teksten (eks. mand/kvinde, kultur/natur, god/ond) / indre konflikter (f. eks. holdninger eller psykologiske forhold) eller ydre konflikter (f.eks. økonomi, social placering, samfundets normer) / tekstens forløb (f. eks. orden – kaos – (ny) orden) / sproglige virkemidler og billedsprog / symboler

”Forfatterens brug af showing gør, at man…”

”Man kan tydeligt se en klar modsætning i de to …, der beskrives med hhv. positive og negative ord”

”Den ene af personerne bliver gennem hans/hendes handlen beskrevet som en meget nervøs person”

”Novellen er skrevet i medsyn, hvilket giver læseren…”

”Et tydeligt symbol går igen og bliver nævnt op til flere gange”

”Gennem …  vises en klar forskel i social klasse hos de to personer”

”Det vigtigste ved teksten er, at den viser sider af personer, som…”

 

Undgå at lave en slavisk gennemgang af alle de analytiske begreber, du kender og kan finde i teksten. Fokuser på det vigtige og mest karakteristiske ved teksten og givende for fortolkningen.

 

Undgå bare at redegøre for de litterære virkemidler i teksten og vise, at du har fundet eksempler på brug af dem i teksten. Du skal altid gå videre og analysere på, hvilken effekt og betydning de har.

 

Undgå at lave et rent referat af teksten. Skriv evt. et ultrakort handlingsreferat på 2-4 linjer i starten af din analyse for at åbne op og undgå så at komme ind på ren handling efterfølgende.

 

Undgå at bruge citater til at gentage: Citaterne skal gerne bruges til at underbygge dine analytiske pointer og ikke til at gentage det, du lige har sagt.

Fortolkning

( ½ - 1 side)

I en fortolkningen af teksten skal du tage udgangspunkt i det, du har fundet frem til i analysen og hæve dig op over den tekstnære analyse. Her kan tekstens titel også tit inddrages som en givende pointe.

Du sammenfatter analysepointerne i en samlet fortolkning, der peger på, hvad teksten tematiserer, og hvilke værdier den afspejler. Denne ”konklusion”, som fortolkningen er, skal gerne være i tråd med det fokus og tema, som du har præsenteret i indledningen.

 

Her kunne man komme ud for at komme ind på:

- Udtrykker teksten en kritik eller holdning til et problem (f. eks. mellem kønnene, samfundsmæssigt, politisk)?

- Hvilken grundopfattelse giver teksten udtryk for?

- Giver teksten en positiv eller negativ vinkel på dens overordnede tema?

- Er der sammenhæng mellem den tid, den er skrevet i, og det tema, den tager op?

- Er der en sammenhæng mellem teksten, temaet og udtrykte holdninger og den forfatter, der har skrevet den?

”Tekstens hensigt er at vise…”

”Det, der primært tematiseres er…”

”Ud fra dette kan man se, at forfatteren tematiserer…”

Undgå at komme med helt nye påstande, som du ikke har antydet og kommet med belæg for i analysen.

 

 

Perspektivering

( ½ - 1 side)

Du bliver ofte bedt om at perspektivere til noget bestemt. Dette kan f.eks. være tekstens genre (novelle, kortprosa, lyrik, folkevise, eventyr…) eller tekstens litteraturhistoriske placering. I en perspektivering skal du vise, at du kan se træk fra den tekst, du lige har analyseret, gå igen i andre tekster, du tidligere har læst.

En litteraturhistorisk perspektivering kunne gå ud på at inddrage tekster fra samme litterære periode, der har berørt samme tema, eller som er skrevet af samme forfatter. Her er det vigtigt at kunne sige noget om den litteraturhistoriske periodes træk (kulturelle, samfundsmæssige, politiske eller litterære) og at gøre dette i en sammenhæng, hvor det giver mening i forhold til den tekst, du lige har analyseret.

En genremæssig perspektivering går ud på, at du kan identificere genremæssige træk i den tekst, du lige har analyseret og samtidig bruge disse betragtninger til at sige noget om genrens muligheder. Inddrag også gerne andre tekster, du tidligere har læst i samme genre

”Et træk der går igen hos ham som forfatter er…”

”Temaet… ser man gå igen i mange tekster fra perioden…”

”Et klassisk eventyrtræk er…”

”Typisk for perioden er det, at…”

Undgå at perspektiveringen bliver referat af andre tekster, du tidligere har læst. Den skal tilføje nye betragtninger til din læsning af den tekst, du har analyseret.

 

Undgå at tage fat på ALT, du kan komme i tanke om, der minder om noget i teksten. Vis at du kan se, hvad det mest centrale at fremhæve er.

Afrunding

( ¼ - ½ side)

Fungerer som en afslutning på din perspektivering, hvor du får rundet af, opsummeret og kort vender tilbage til det, du har præsenteret som det væsentlige tema i indledningen.

 

 

 

 

Nyttige links

Gyldendals ordbøger - Dansk

 

 

Mest for lærerne

Retteskema til litterær artikel (dok)

Tilbagemelding på litterær artikel (dok)